Lac de Pont, archaïsche vestiging, monolitische structuren, ijzerconstructies van 1882.

Architectuur: spel van vorm en lijnen, licht en schaduw, kleur, materie.

Om nog meer structuur, authenticiteit, gelaagdheid en historiciteit toe te voegen maakte ik negatieven van de digitale beelden en printte die op aquarelpapier, gesensibiliseerd met ijzerzouten. Hierdoor refereren ze naar de historische blauwdrukken binnen de architectuur.

BLAUWDRUK
Cyanotypie, uitgevonden door Hershel in 1842, is een contactafdruk procedé gebaseerd op de lichtgevoeligheid van ijzerzouten.
In de architectuur werd deze techniek gebruikt voor bouwkundige tekening en ook blauwdruk genoemd. Lange tijd werd die gebruikt voor het reproduceren van bouwplannen. De tekening in Oost-Indische inkt op lichtdoorlatend kalkeerpapier werd op het gesensibiliseerde papier geplaatst en belicht. De lijnen die het licht niet door laten blijven wit na ontwikkeling en zo ontstaat een witte tekening op een blauwe achtergrond.

Deze techniek die in de bouwsector tot einde van de twintigste eeuw gebruikt werd is nu vervangen door CAD (Computer Aided Design) en het afdrukken met plotters en grote printers.

Lac de Pont, archaic settlement, monolithic structure, iron construction of 1882.

Architecture: interplay of form and lines, light and shadow, color, matter.

In order to add even more structure, authenticity, layering and historicity to the picture I made analogue negatives from the digital images and printed them out on watercolor paper that was sensitized with iron salts. In this way, they refer to the historical blueprints within architecture.

BLUEPRINT
Cyanotype, invented in 1842 by Hershel, is a contact printing process based on the light sensitivity of iron salts. In architecture, this technique was used for architectural drawing and was named blueprint. For a long time, it has been used for reproducing building plans. The drawings in East Indian ink on transparent lime paper were placed on the sensitized paper and expose to UV-light. The lines that don’t let the light pass through remain white after development, creating a white drawing on a blue background.

Nowadays, this technique that was used in the construction sector until the end of the twentieth century, has been replaced by CAD (Computer Aided Design) and printing techniques with plotters and large printer.

Hilde Braet, Master in visuele cultuur.